سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خمین

 دکتر محمد علی عروجی

تلفن مستقیم و فاکس : ۰۸۶ - ۴۶۲۲۲۶۲۴

آدرس پست الکترونیک : orouji۵۶@yahoo.com

سوابق علمی و اجرایی