نام و نام خانوادگی : مجید پیشوار

سمت: سرپرست معاونت اجرایی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

آدرس محل کار : خمین- بلوار قدس - معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت خمین

تلفن :08646223985

دور نگار :08646223985

majid.pishvar@khomeinums.ac.ir :پست الکترونیک 

شرح وظایف :

۱- شناخت خصوصیات جغرافیایی و جمعیتی شهرستان ، شناسایی منابع و امکانات اثر گذار بر سلامت

۲- برنامه‌ریزی برای حل مسائل و مشکلات عمده در چارچوب سیاست‌ها و استراتژی‌های کشوری با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرستان

۳- پیش ‌بینی و پیشنهاد منابع مورد نیاز و تنظیم بودجه عملیاتی بر اساس برنامه‌های مرکز

۴- پشتیبانی تدارکاتی از واحدهای اجرایی و پیش بینی های به موقع برای تامین وسایل، تجهیزات ، مواد و داروهای مورد نیاز و ...

۵- بررسی گزارش واحدهای تابعه و تحلیل آن‌ها و تهیه بازخوراند لازم در خصوص برنامه‌های مورد نیاز و پشتیبانی

۶- همکاری در برقراری مکانیزم‌های لازم جلب مشارکت‌های مردمی و هماهنگی‌های سایر بخش‌های موثر در سطح سلامت جامعه

۷- نظارت صحیح بر اجرای موثر و برنامه‌ها و فعالیت‌های سالانه

۸- نظارت دقیق و صحیح بر حسن اجراء امور جاری مرکز بهداشت  اعم از نیروی انسانی، پشتیبانی و تدارکاتی . . .

۹- مشارکت در انتخاب تخصصی متقاضیان استخدام و نقل و انتقال نیروهای شاغل در سیستم بهداشتی و درمان

۱۰- اجرای سایر دستورات مرتبط طبق دستور مقام مافوق