نام و نام خانوادگی : مریم السادات شجاعی

سمت: سرپرست معاونت فنی

مدرک تحصیلی : دکتری(پزشکی عمومی )

آدرس محل کار : خمین- بلوار قدس - معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت خمین

شماره تلفن و فاکس : 08646229327

پست الکترونیک : dr_shoojaee71@khomeinums.ac.ir

شرح وظایف:

 

1-شناخت خصوصیات جغرافیایی وجمعیتی شهرستان و طبقه بندی اطلاعات و آمارهای مورد نیاز شهرستان جهت برنامه ریزی های مربوطه

2-همکاری با واحد های معاونت بهداشتی در زمینه شناخت مسائل محلی،منطقه ای و بررسی راه های عملی در جهت رفع مسائل وتنگناها

3-مشارکت در تجزیه و تحلیل و بررسی ومطالعه برنامه های تفضیلی بهداشتی (کشوری و منطقه ای) و تهیه برنامه مناسب در منطقه جهت تهیه بودجه عملیاتی

4-همکاری با معاونت بهداشتی در زمینه آشنایی کامل با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روش جهت اجرای آن ها

5-مشارکت در انتخاب فنی،تخصصی متقاضیان استخدام و بکارگیری آن ها و تمهیدات لازم برای بقا واستمرار نیروی انسانی

6-مشارکت در تهیه و تدوین متون وجزوات و وسایل کمک آموزشی جهت آموزشهای بدو خدمت،ضمن خدمت و بازآموزی ها ونظارت  و

پایش آنها

7-حضور در جلسات آموزشی،نظارت بر طرح درس موضوع آموزشی و ارزیابی کلاس به صورت راندوم

8-مطالعه و بررسی نیازهای واحدهای تابعه معاونت بهداشتی وارائه راهکار مناسب جهت توزیع نیرو و منابع و امکانات

9-برقراری هماهنگی لازم بین واحد های تابعه مرکز و سایر واحد های دانشکده

10- جستجوی راه حل های مناسب و کاربردی در جهت جلب مشارکت بخش های موثر در سلامت و توسعه بهداشت و ارتقاء سطح سلامت جامعه

11- انجام پژوهش های مناسب و کاربردی در زمینه شناخت و حل مسائل و مشکلات موجود و ارائه تکنولوژی های مناسب برای حل مسئله

12- دریافت،بررسی و تجزیه و تحلیل گزارشهای رسیده ازواحد های تابعه و همکاری در ارائه پسخوراند مناسب به واحدها و گزارش نهایی به ما فوق

13- مطالعه و برررسی به منظور شناخت توانایی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه

14-نظارت،بررسی برای بودجه و برنامه سالانه و درازمدت.                                                        

15- برنامه ریزی و هماهنگی برای ایجاد واحد های جدید و ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت ارتقاء کمی و کیفی واحد های موجود متناسب با ضوابط کشوری

16- مشارکت در تهیه و تطبیق دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی درمانی،آموزشی و تحقیقی از طریق کمیته های علمی و دستورالعمل های اجرایی از طریق شوراهای محلی

17-  برنامه ریزی و هماهنگی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از امکانات معاونت بهداشتی در زمینه آموزش و کارآموزی دانشجویان پزشکی،پیرا پزشکی

18- جمع آوری و دسته بندی اطلاعات ، آمارها و شاخص های مورد نیاز به جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه آتی شهرستان و ارتقاء شاخص های سلامت معاونت بهداشتی در سطح شهرستان

19- برنامه ریزی و هماهنگی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی وسایر خدمات مرتبط در چارچوب قوانین و دستورالعمل های کشوری

20- اجرای سایر دستورات مرتبط طبق دستور مقام ما فوق