ارتباط با ما

 خمین . خیابان آزادی. شبکه بهداشت ودر مان شهرستان خمین

     

نمابر:    ۴۶۲۲۳۴۳۰            تلفن :   ۱۳- ۴۶۲۲۳۶۱۲  -۴۶۲۲۴۱۴۲


http://khomeindh.arakmu.ac.ir

آدرس ایمیل آکادمیک شبکه بهداشت : khomeinshabake@arakmu.ac.ir

آدرس ایمیل آکادمیک مرکز بهداشت :behdasht.khomein@arakmu.ac.ir